Condicions d'Ús i Política de Privacitat de

Condicions d'Ús

La inscripció a la cursa mitjançant el servei de www.curses.cat suposa l'acceptació de les següents condicions:

- L'accés a la inscripció a la cursa a través de www.curses.cat, així com el seu reglament, us han d'haver estat facilitats per l'Entitat Organitzadora, les dades de les quals són les següents:

ACTIVITATS ORGANITZADA:

Si no esteu segurs de la procedència d'aquesta informació o bé no us mereix la confiança suficient, us preguem que us abstingueu de formalitzar la inscripció.

- Per procedir a la inscripció sol·licitada, ens haureu de proporcionar les dades que s'indiquen en el formulari d'inscripció, cosa que implica la vostra acceptació pel que fa al seu tractament per part de Franquesa-Torrent, S.L. (en endavant Curses.cat) en els termes exposats en la nostra política de privacitat.

- L'usuari s'abstindrà de facilitar dades pròpies falses o que no permetin una identificació correcta.

- Curses.cat no admetrà cap canvi en la seva inscripció. Si posteriorment a haver formalitzat la inscripció detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat per la inscripció, preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador de la cursa.

- Curses.cat només admetrà l'anul·lació de la inscripció d'acord amb les condicions pactades, quan aquesta hagi estat pactada expressament en el moment de la inscripció. En qualsevol altre cas us haureu de posar en contacte amb l'organitzador de la cursa que és qui té la potestat sobre aquesta qüestió.

- L'únic justificant vàlid de la inscripció és la comunicació efectuada per Curses.cat al finalitzar el procés de pagament i en el seu cas el ticket d'accès, per tant preguem que tingueu cura d'imprimir-vos aquests documents i guardar-lo fins la celebració de la cursa.

- La responsabilitat de Curses.cat es limita a gestionar degudament la vostra inscripció a la cursa i el seu cobrament, no assumint, en cap cas, obligacions i/o responsabilitats pròpies dels organitzadors.

- Per a qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de la cursa us heu d'adreçar a l'organitzador.

Política de Privacitat

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades subministrades per mitjà d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. i s'utilitzaran amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció. Enviant aquest formulari esteu autoritzant que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada i que es facin públiques a través del llistat d'inscrits a la cursa i de les classificacions. Tanmateix autoritzeu que les vostres dades siguin cedides a l'organitzador de la cursa per a què puguin ser tractades d'acord amb la normativa vigent. Per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar a angel@curses.cat i a l'organitzador de la cursa. Curses.cat us podrà enviar missatges de correu relacionats amb els seus serveis.

Curses.cat no disposa d'altra informació que la que ens subministreu o ens hagueu subministrat mitjançant els seus formularis d'inscripció.

Sempre que ho hagueu autoritzat expressament al formalitzar la inscripció, i per tal de facilitar-vos l'emplenament de futurs formularis utilitzats per Curses.cat, podran ser mostrades en pantalla les vostres dades personals, a partir de l'entrada del vostre número de document identificatiu en un nou formulari, de manera que no hagueu de tornar a emplenar totes aquestes dades cada vegada. Si en qualsevol moment desitgeu revocar aquesta autorització podeu sol·licitar-ho a angel@curses.cat